پروژه هاپر برج سیلوی
پروژه ها
خانه > پروژه هاپر برج سیلوی

سوله منطقه ویژه اقتصادی دامغان

سوله واحد تراکتور سازی واقع در منطقه ویژه اقتصادی دامغان به وزن 400تن

کارفرما شرکت : تام اروند